ข้อมูลท่องเที่ยว
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
ประเทศ : จีน
 
 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ 
หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และห้ามถ่ายรูปเอง **   **  ชุดสุภาพค่ะ  **
ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เสื้อแขนกุด เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา ( เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้ ฯลฯ ) ชุดหน่วยงานราชการ ( เช่น ชุดข้าราชการ, 
นักบิน, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย ค่ะ
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สำเนาสมรส
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาสมรส, สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สำเนา
ทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อ
และแม่, หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออก
โดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น 
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า   เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)  รบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทำงาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทางเมืองจีน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ
6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
7.  โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  

หมายเหตุ
**  วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานฑูตเป็นผู้พิจาราณาทั้งหมด
**  การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
**  แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  VISA จีน กรณีขอวีซ่าคนต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. WORK PERMIT ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
4. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท 
7. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  VISA จีน กรณีขอวีซ่าธุรกิจ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. หนังสือเชิญจากทางเมืองจีน ระบุว่าไปมีทติ้งเท่านั้น ! ! ! 
4. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  VISA จีน กรณีขอวีซ่านักเรียน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. สำเนาตั๋ว
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า  18  ปี  ต้องไปขอหนังสือยินยอมออกนอกประเทศที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ  ให้ระบุชื่อ พ่อ-แม่  และ ระบุว่าเดินทางกับใครด้วยค่ะ, สำเนาสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่, สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่, สำเนาใบทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
5. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน จะมีตราประทับของมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลจีน 
6. หนังสือ JW 202
7. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีตราประทับ และ ลายเซ็นต์ 
8. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ

หมายเหตุ :  
วัน เดือน ปี  ของเอกสารทั้งหมดต้องตรงกันนะคะ  
ถ้าไม่ตรงกัน ทางสถานฑูตไม่ออกวีซ่าให้ค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  VISA จีน

กรณีขอวีซ่าสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่าว
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม + ใบคอนเฟิร์มแลนด์  
4. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. หนังสือชี้แจ้งตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเที่ยวเท่านั้นค่ะ 
6. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 50,000 บาท 
7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน 
8. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ
9. เคสของสาวประเภทสอง  ลูกค้าต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูตค่ะ
   [ ดารา / นักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่ถ้าสถานทูตเรียก ต้องมาค่ะ ]

หมายเหตุ :

1. วีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับสถานทูตจีนเป็นผู้พิจารณาค่ะ

2. วีซ่าของสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่าว จะมีอายุ 1 เดือน นับจากวันยื่น อยู่เมืองจีนได้ไม่เกิน 7 วัน หรือแล้วแต่สถานทูตพิจารณา  เพราะฉะนั้น หากจะทำการยื่นวีซ่ารบกวนเช็ควันเดินทางให้ครอบคลุมกับระยะเวลาวีซ่าจีนที่ทางสถานทูตจีนออกให้ด้วยค่ะ  

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  VISA จีน กรณีขอวีซ่านักกีฬา

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. หนังสือเชิญจากทางเมืองจีน ระบุว่าไปแข่งกีฬาเท่านั้น ! ! ! 
4. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สโมสรที่เมืองไทย เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ

หมายเหตุ :
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า  18  ปี  ต้องไปขอหนังสือยินยอมออกนอกประเทศที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ  ให้ระบุชื่อ พ่อ-แม่  และ ระบุว่าเดินทางกับใครด้วยค่ะ, สำเนาสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่, สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่, สำเนาใบทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  VISA จีน

กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. ใบเปลี่ยนสัญชาติ
4. PASSPORT จีนเล่มเก่า
5. PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม
6. ใบถิ่นที่อยู่
7. เอกสารอื่นๆ ถ้ามีโปรดแนบมาด้วยค่ะ
8. ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่าค่ะ
9. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ

หมายเหตุ :

เคสคนที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทำการนะคะ  

จะใช้เวลากี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณาค่ะ เพราะฉะนั้นเผื่อเวลายื่นวีซ่าด้วยค่ะ

ID:T00050
 
 
ขึ้นข้างบน
 
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.