ทัวร์เวียดนาม...เวียดนามเหนือ...มอคโช (moc chau) - SaPa(FANSIPAN) 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ : SCT0342  
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม  
สายการบิน : Air Asia  
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ส่วนลด : บาท
พักโรงแรมระดับ : 3 ดาว
รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ มื้อ
 
 

เวียดนามเหนือ...มอคโช (moc chau) - SaPa(FANSIPAN)

3วัน 2คืน

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

ไฮไลท์ 

1.ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน

2. ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา

3. ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน

4. ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION

5. ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย

6. อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

7.เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น

8.มีบริการ Free WiFi บนรถกำหนดการเดินทาง
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย-ซาปา -อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา – ซาปา
04.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิ แอร์เวย์ส โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

07.00น.   เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642

08.45 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลาวไก(ซาปา) 
นำทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ

ช่วงบ่าย : ท่านออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงามต่อมา

นำท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกัน
อยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

นำ  นำคณะเข้าสู่ที่พัก  SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพักซาปา 1 คืน
วันที่ 2 : ซาปา– Fansipan -MOC CHAU
ช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ลาวไก(ซาปา)
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุด หมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย (นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่มอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son La 
(ใช้เวลา ประมาณ 7 ชั่วโมง) ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATIONเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสาหรับการเดินทางระยะสั้น ๆ เหนือระดับน้าทะเล 1,050 เมตร เป็นที่ราบกว้างใหญ่ของเนินเขาที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มที่กว้างและสวยงาม ในเขตภูเขาของภาคเหนือ มีสภาพภูมิอากาศที่พอสมควร อุณหภูมิจะลดลงในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียสอากาศหนาวจัดในฤดูใบไม้ร่วงอากาศหนาวจัดและหนาวจัดในฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่ในฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ผลิฤดูที่สวยที่สุดในเมือง(เริ่มเดือนก.ย-ก.พ) และยังชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติ 12 กลุ่ม อาศัยรวมกันอยู่ที่เมืองนี้ ให้ท่านได้ดื่มด่ากับทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของดอกไม้บาน พื้นที่รอบๆ ของเมือง

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 
อิสระให้ท่านได้เดินชม สัมผัสอากาศเย็น ชมสวนชาไร่บันได สวยงามตามธรรมชาติ รอบๆโรงแรมท่านจะพบบ้านเรือนของแม้ว เผ่าต่างๆ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหน

นำนำคณะเข้าสู่ที่พัก Green Star Hotel  (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พักที่มอคโช 1 คืน
วันที่ 3 : MOC CHAU –ชมทุ่งดอกไม้มอคโช-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย -กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้มอคโช ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ประมาณ 1,600 เฮกตาร์ ในฤดูหนาวพื้นที่เต็มไปด้วยหมอกปกคลุมไปด้วยดอกทานตะวันป่าสีส้มหลากสีรวมกับดอกเซ็ทสีแดงที่บานตามแนวถนน เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง Moc Chau สว่างไสวด้วยฟักทองสีขาวที่เต็มไปด้วยสีสันและดอกไม้แอปริคอท แสงแดดอันอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วที่ราบกว้างใหญ่ ไกลออกไปทุ่งดอกมัสตาร์ดสีขาวแผ่กระจายไปไกลที่สุดเท่าที่ตาสามารถมองเห็นคลานผ่านเนินเขาที่ลาดเอียง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ในทุ่งดอกไม้ที่ ล้อมรอบด้วยภูเขาและนาขั้นบันได ดอกไม้จะส่งกลิ่นหอมทั่วทุ่ง (ดอกไม้และผลไม้จะผลิบานตามฤดูกาล ของแต่ละเดือนที่ท่านเดินทางไปเที่ยว) ทาให้การเดินทางมาถึงในเมือง Moc Chau ท่านสามารถเที่ยวชมภูมิประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยชาวมองโกลและคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชม)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และ ได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 
ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 
จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

22.40 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 
8.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 9.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
2.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 
ดาวน์โหลดทัวร์นี้  จองทัวร์นี้  เลือกทัวร์อื่น
 
ขึ้นข้างบน
 
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.