ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว SUPER GOLDEN ROUTE B OSAKA TOKYO 5D 4N TR86
รหัสทัวร์ : SCT0244  
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น  
สายการบิน : Scoot  
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
ส่วนลด : บาท
พักโรงแรมระดับ : 3 ดาว
รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ มื้อ
 
 
SUPER GOLDEN ROUTE B OSAKA TOKYO 5D 4N 


สุดคุ้ม!!!?แช่ออนเซ็น?Wi-Fi on bus?ทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และชาบู มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์

พักโอซาก้า/คันไซ 1 คืน โอกากิ 1 คืน มัตสึโมโต้ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน 

บินสู่โอซาก้า (คันไซ) โดยสายการบิน Scoot (TR) และบินกลับจากโตเกียว (นาริตะ) โดย สายการบิน NokScoot (XW) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.


กำหนดการเดินทาง
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
19 - 23 ตุลาคม 2561 31,888   35เช็คที่ว่าง  จอง 
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 2 : โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ จ.กิฟุ - ห้างอิออนมอลล์
วันที่ 3 : เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
วันที่ 4 : ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
วันที่ 5 : นาริตะ – วัดนาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชำระค่าบริการ ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้า กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำหรือพร้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
***กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง (อัพได้แค่ Stretch/Long leg ) จะต้องดำเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้น***
- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชำระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนั่งเนื่องจากที่นั่งอยู่บริเวณ Exit Seat
- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน NokScootและScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่รวมประกันกระเป๋าเดินทาง
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
- ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อน้ำหนักเพิ่ม15กก. ชำระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,200 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะต้องยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทำทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจำนวน3ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
ดาวน์โหลดทัวร์นี้  จองทัวร์นี้  เลือกทัวร์อื่น
 
ขึ้นข้างบน
 
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.