ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : SCT0416  
ประเทศ : ทัวร์บาหลี  
สายการบิน : Thai Airways  
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท
ส่วนลด : บาท
พักโรงแรมระดับ : 4 ดาว
รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ มื้อ
 
 

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ

4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไทย (TG) 

ไฮไลท์

• วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร

• หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม ที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

• วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า\\\"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี\\\"

• มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 27 พฤศจิกายน 2561 29,900   26เช็คที่ว่าง  จอง 
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance –หาดจิมบารัน
06.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.50 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลา เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า จากนั้นนำท่านชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน หลังจากนั้นนำท่านเดิทางสู่หาดจิมบารัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลีท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติคริมชายหาดจิมบารัน

พักที่ Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดทานาห์ล็อต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่  Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
เช้า ออกเดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ....
.......น.  ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น กำแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนี้จัดอยู่ในขั้นกามภูมิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนังทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วนส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ จำนวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ จำนวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นอรูปภูมิ ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากนั้นนำท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจก่อนเข้าไปสู่มหาวิหารบุโรพุทโธ จากนั้นนำท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ ซึ่งในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่า วัดทั้ง 3 แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน ทำให้นักโบราณคดีส่วนหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดพรามนันต์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วิหารแห่ง ปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) วิหารปรัมบานัน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน ปรัมบานัน ทางทิศตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัมบานัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย วิหารแห่งนี้มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังด้วยกัน คือ องค์ประธานหลังกลางที่ใหญ่ที่สุด เด่นที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นถวายแด่พระอิศวร อีก 2 หลังเล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทิศเหนือที่สร้างถวายแด่พระนารายณ์ และเทวาลัยทิศใต้ที่สร้างขึ้นถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ ปรัมบานัน ยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย ซึ่งด้วยความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม ความยิ่งใหญ่อลังการและความสำคัญแห่งรอยอดีตในศาสนาฮินดู

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
.....  น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาหลี โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่....
...... น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลีจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่  Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน  นำท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย จากนั้นนำท่านสู่ ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่อดังที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport

17.40 น นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 16 USD /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 16 USD ต่อคน

เงื่อไขการยกเลิกเดินทาง
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 1500 บาท/คน/วัน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 
ดาวน์โหลดทัวร์นี้  จองทัวร์นี้  เลือกทัวร์อื่น
 
ขึ้นข้างบน
 
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.